Klauzula RODO

Wysyłając nam swoje dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią poniższej klauzuli informacyjnej w celu realizacji  określonych w formularzu działań związanych z przedstawieniem oferty usług.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.chroop.pl jest:

Chroop sp. z o.o., 

adres siedziby: ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków

adres do doręczeń: ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków, 

KRS: 0000827576, 

NIP: 6772450841,

REGON: 385480102, 

adres poczty elektronicznej: biuro@chroop.pl

zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą, 

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 1. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Twoich danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem adresu email: biuro@chroop.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.chroop.pl  w związku ze skorzystaniem przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

 1.     RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 1.     Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  1. Imię
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu
 1. Przekazane dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez użytkownika działań związanych z przedstawieniem oferty usług.
 1. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. 
 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przechowywane do momentu aż zgoda nie zostanie odwołana, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od czasu ostatniego kontaktu z nami.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.  
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom współpracującym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.
 2. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych nie wiąże się z ich przekazywaniem do państw trzecich.
 4. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Przewiń do góry